ร่วมประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมประชุมเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมฯ ครั้งนี้เป็นการบรรยายเผยแพร่และรับฟังความเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงเกี่ยวกับการรายงานความก้าวหน้าการจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication : NC4) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report : BUR3) ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีกรอบรายงานประกอบด้วย 6 หัวข้อ ได้แก่ ข้อมูลสภาวการณ์ของประเทศ (National Circumstances) บัญชีก๊าซเรือนกระจก (National Greenhouse Inventory) การดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation measures) ความเปราะบางและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Vulnerability and Adaptotion) ข้อมูลอื่น ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (Other Information and Relevant Activities) และข้อจำกัด ช่องว่าง ความต้องการการสนับสนุน และความสนับสนุนที่ได้รับ (Constraints and Gaps, Needs, and support Received)
ในการนี้ นายธานนท์ โสภิตชา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้นายวินัย ชมภู นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2