พิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
การดำเนินกิจกรรมวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ รวมถึงนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ดําเนินโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สำคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิตมนุษย์
ในนามของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ.) ได้ขับเคลื่อนและช่วยเหลือครัวเรือนที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ด้วยการสร้าง ซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนเป้าหมาย และดำเนินการมอบบ้านฯ ในวันนี้ จำนวน 5 หลัง ดังนี้
• น.ส.ทองดี ขึ้นเสียง บ้านเลขที่ 4 หมู่ 12 ตำบลอีเซ ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ต้องอาศัยอยู่กับญาติ และมีฐานะยากจน
• นายเบี่ยง ผาเงิน บ้านเลขที่ หมู่ที่ 2 ตำบลเสียว ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง และมีฐานะยากจน กรอปกับสุขภาพไม่แข็งแรง เป็นโรคเบาหวาน ความดัน เคยเป็นผู้ป่วยติดเตียงต้องได้รับการดูแลจากทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตรวจเยี่ยมเป็นประจำ
• นางลำไพล โนนคำพันธุ์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองม้า ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง ไม่มีห้องสุขา เป็นผู้สูงอายุ สุขภาพไม่แข็งแรง มีฐานะยากจน
• นางสังวาล สุขเหลือง บ้านเลขที่ หมู่ที่ 3 ตำบลโดด ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม จึงได้ดำเนินการซ่อมแซม ต่อเติม เพื่อให้บ้านมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น และเป็นผู้สูงอายุ กรอปกับครัวเรือนมีฐานะยากจนอาศัยอยู่ด้วยกัน 6 คน ประกอบด้วย เด็กเล็ก จำนวน 4 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 2 คน คือนางสังวาล ป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ ระยะที่ 3 อยู่ระหว่างการรักษา และคู่สมรส นายบุญเฮ้า มะโนรัตน์ สุขภาพไม่แข็งแรง สภาพร่างกายหลังค่อมส่งผลให้การเดินลำบาก
• นายสายบัว ผมพันธ์ บ้านเลขที่ หมู่ที่ 12 ตำบลคือใหญ่ ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่มั่นคง และครัวเรือนมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด 3 คน ประกอบด้วย ผู้สูงอายุ 2 คน และบุตรชาย ซึ่งเป็นผู้พิการทางสมอง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันการพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (อพช.) ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ (ศจพ.อ.) และเงินจากการทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตำบล (ศจพ.ต) เพื่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงบ้านให้กับครัวเรือนยากจน นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนการเดินสายไฟฟ้า และวางท่อประปาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งที่รับผิดชอบพื้นที่
รวมถึงได้ความร่วมมือจากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนที่ขาดเหลือในการซ่อมแซมบ้านจนแล้วเสร็จ
ในการนี้มีได้รับเกียรติจาก พระครูสุจิตโพธาลังการ เจ้าคณะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พระมหาสุชาติ ฐานิสโร เจ้าคณะตำบลโดด พระครูโพธิสัจจารักษ์ เจ้าคณะตำบลเสียว พระอธิการคุณากร ฐิตะปัญโญ เจ้าคณะตำบลผือใหญ่ – หนองม้าพระครูโสตถิธรรมวงค์ เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ พระอธิการสุนทร เตชะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีโสภณ พระอธิการสุริยัน อธิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบ้านเสียว และ นายสุพัฒน์ จันทรา ผู้อำนวยการภาค สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ตลอดจนหน่วยงานราชการระดับต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ อาทิ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ one home ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สมาชิกสโมสรไลออนส์จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดยนายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น/ท้องที่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านและมอบความช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่รับมอบบ้าน ประกอบด้วย ถุงยังชีพ (บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค) กระติกน้ำ กระติกน้ำร้อน หม้อหุงข้าว พัดลม ผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ชุดกิ๊ฟเซ็ตป้องกันโควิด-19 และน้ำดื่ม เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ ตลอดจนเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2