มอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 – 17.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 250 นางสวย กิ่งถา อายุ 86 ปี บ้านเลขที่ 64 บ้านอ้อมแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสีทั้งหลัง พื้นเป็นพื้นดินทั้งหมด สังกะสีมีสภาพเก่าทรุดโทรม ไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยมีรายได้หลักมาจากเบี้ยผู้สูงอายุ จำนวน 700 บาท
ได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ผ่านกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 257 นางสาวสำรวย แก้วจันทร์ อายุ 49 ปี บ้านเลขที่ 111 บ้านหนองเค็ง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสี ฝาบ้านไม้และสังกะสีเก่าผุพัง ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนผู้พิการของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจำนวน 40,000บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 37,000 บาท และการสนับสนุนจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจุลมณีฯ จำนวน 120,000 บาท รวมทั้งสิ้น 197,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ที่ดินจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด อำเภออุทุมพรพิสัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โดยทั้ง 2 ครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด คลังจังหวัด เกษตรจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาอุทุมพรพิสัย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ ตำบลก้านเหลือง , ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2