ประชุมรับฟังแนวทางนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมรับฟังแนวทางนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินโครงการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนให้การใช้จ่ายงบประมาณฯ บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
การจัดประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ศ.ก.(ท.) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ สถิติจังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผอ.สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2