ให้การต้อนรับ อัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ อัครราชทูตโอบะ ยูอิจิ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคณะ ซึ่งเดินทางมาส่งมอบอาคารเรียนพร้อมวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน อาคารเรียน GGP โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์ (GGP) จากรัฐบาลญี่ปุ่น จำนวน 2,815,000 บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 1 หลัง เพื่อจัดการเรียน การสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีนักเรียนจำนวน 59 คน
โรงเรียนบ้านขะยูง (ขะยูงศิลป์ศึกษา) อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 จัดการเรียนการสอนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 215 คน
โดยมี นายอำเภออุทุมพรพิสัย รองศึกษาธิการจังหวัด รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2