ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 คณะอนุกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย วัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน
ที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถ ทั้งสถิติการดำเนินงานด้านการจัดระเบียบขอทานภาพรวมทั้งประเทศ และจังหวัดศรีสะเกษ สถิติการออกบัตรประจำตัวผู้แสดงความสามารถ และประกาศกำหนดพื้นที่สาธารณะของท้องถิ่นสำหรับการแสดงความสามารถ
ส่วนประเด็นพิจารณา มี 2 ประเด็น คือ
• การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานตามบริบทของพื้นที่ ช่วงวัย และประเภทพิการ เพื่อไม่ให้ผู้ทำการขอทานกลับมาทำการขอทานซ้ำในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยมุ่งเน้นนโยบายหรือมีมาตรการคุ้มครองและพัฒนาแบบเฉพาะเจาะจง ให้ความสำคัญการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทำการขอทานด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ซึ่งที่ผ่านมาจากการลงพื้นที่สำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ทำการขอทานจะมีปัญหาด้านการประกอบอาชีพ และด้านสาธารณสุข ดังนั้นจึงเห็นจัดทำแผนการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระทำการขอทานตามบริบทของพื้นที่และช่วงวัยแบบเฉพาะเจาะจง
ที่ประชุมให้ความคิดเห็น : ด้านการประกอบอาชีพให้ลงรายละเอียดภูมิหลัง/ทักษะของผู้ทำการขอทาน เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือทักษะอาชีพต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการตามศักยภาพของผู้ทำการขอทาน จะได้ไม่กลับมาทำการขอทานซ้ำอีก และด้านสาธารณสุขช่วยเหลือปัญหาสุขภาพ เช่น ผู้ทำการขอทานติดเหล้า ต้องรักษาอาการให้หายก่อนที่จะสนับสนุนด้านอาชีพ โดยบูรณาการทำงานระหว่างสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน
• เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ทำการขอทานและผู้แสดงความสามารถในจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข
ที่ประชุมให้ความคิดเห็น : เห็นชอบตามแผนที่เลขานุการฯ เสนอ เน้นสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์สร้างแรงจูงใจของผู้ทำการขอทาน และการยอมรับให้โอกาสของครอบครัว และสังคม รวมถึงการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2