ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองศึกษาธิการจังหวัด รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ผู้อำนวนการโรงเรียนวัดมหาพุทธาราม ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนโรงงาน ผู้แทนมูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก ประจำภาคอีสาน ผู้แทนสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทุกท่าน ที่ประชุมได้นำเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนคุ้มครองเด็กเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาทักษะ EF (พื้นที่อำเภอราษีไศล และศิลาลาด) และบันทึกข้อตกลงการบูรณาการความร่วมมือ ๖ กระทรวง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) พ.ศ.2565-2569 รวมถึงรายงานผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 (ไตรมาส 3-4) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด, สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ
สุดท้ายคณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาครูจัดกิจกรรม EF สำหรับเด็กปฐมวัย ในปีงบประมาณ 2566 ขับเคลื่อนโดยการอบรมพัฒนาครู และนิเทศติดตามในโรงเรียนเอกชน และสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จำนวน 34 แห่ง กลุ่มเป้าหมาย 170 คน โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดศรีสะเกดได้นำร่องดำเนินการตามแผนปฏิบัติแล้วในปี 2565 พื้นที่อำเภอราษีไศล และได้รับผลตอบรับดีทุกด้าน จึงเห็นว่าควรดำเนินการขยายผลต่อเนื่องในโรงเรียนเอกชนของจังหวัดศรีสะเกษ : ที่ประชุมเสนอเห็นชอบด้วยหลักการให้ดำเนินการในปีงบประมาณ 2566 ส่วนรายละเอียดการขับเคลื่อนดำเนินงานให้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำหนังสือเวียนแจ้งคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2