เปิดการอบรมเพิ่มพูนทักษะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ณ แปลง โคก หนอง นา ของนายเสถียร โลนาลุ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดการอบรมเพิ่มพูนทักษะครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ณ แปลง โคก หนอง นา ของนายเสถียร โลนาลุ บ้านหนองดวน หมู่ 9 ต.หนองห้าง อ.อุทุมพรพิสัย โดยอำเภออุทุมพรพิสัยได้ให้การดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพครัวเรือนเป้าหมาย  TPMAP ในการเรียนรู้ กิจกรรมโคก หนอง นา เพื่อนำไปปฏิบัติในครัวเรือน ให้มีความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย ด้วยการใช้งบประมาณสนับสนุนการอบรมนี้ จากกองทุนลดความเหลื่อมล้ำอำเภออุทุมพรพิสัย ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ระดับอำเภอ (ศจพ.อ.) และแนวทางของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ที่สอดคล้องกับวาระจังหวัด (10 Agenda Sisaket) การบูรณาการแก้ไขปัญหาผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้วยการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนทุกระดับ ทุกภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน และชุมชน ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เพื่อชี้เป้า เข้าถึง และช่วยเหลือดูแลครัวเรือนที่ประสบปัญหา
ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทีมวิทยากรจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอที่ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล เป็นผู้ให้ความรู้ นำชมการปฏิบัติจริงในแปลง โคก หนอง นา นายเสถียร โลนะลุ เป็นสถานที่ในการอบรม เพื่อนำแนวคิด วิธีปฏิบัติ ไปปรับใช้ที่ครัวเรือนเป้าหมาย 42 ครัวเรือน
นอกจากนี้ที่ผ่านมาอำเภออุทุมพรพิสัยได้กิจกรรมทอดผ้าป่า 1 หมู่บ้าน 1 องค์กร ผ้าป่า 1 ต้น ปันสุขคลายทุกข์อำเภออุทุมพรพิสัย เพื่อสมทบกองทุนลดความเหลื่อมล้ำอำเภออุทุมพรพิสัย ในการแก้ไขปัญหาความยากจนของอำเภอมาอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี
ในการนี้มีหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นำโดยนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย พัฒนาการอำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ สัสดีอำเภอ ผู้นำชุมชนท้องถิ่น ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง เครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชน และครัวเรือนเป้าหมาย ให้การต้อนรับและร่วมการเปิดอบรมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2