พิธีมอบกรรมสิทธิ์ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบกรรมสิทธิ์ตามโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
กิจกรรมประกอบด้วย
1. พิธีรับมอบสัตว์ โดยมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 90 ราย โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรฯ โดยให้ยืมเพื่อการผลิตเป็นโค-กระบือ ที่ได้รับการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์ จำแนกเป็น โค จำนวน 60 ตัว และ กระบือ จำนวน 30 ตัว
2. พิธีรับมอบกรรมสิทธิ์แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองศรีสะเกษ พยุห์ อุทุมพรพิสัย โพธิ์ศรีสุวรรณ ห้วยทับทัน และอำเภอน้ำเกลี้ยง จำนวน 160 ราย
3. การจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ราษฎร์ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน
4. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงโค – กระบือ แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งและมั่นคง
มี พระราชกิตติรังษี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
โดยมี ปศุสัตว์จังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การเกษตรภูสิงห์ฯ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปศุสัตว์อำเภอ และเกษตรกรร่วมในพิธี ณ ลานกิจกรรมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2