ประชุม รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566-2570)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ. 2566-2570) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อสังเกต ข้อเสนอ ข้อวิจารณ์ เกี่ยวกับร่างแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุง (ร่าง) แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
2. เพื่อให้แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด สามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติได้ตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริง
โดยมี ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนจากภาคเกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2