ประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา ผ่านระบบ Webex มี พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เข้าร่วมประชุม
โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำเสนอโดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ และ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 301.39 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 5 โครงการ 42.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.23%
2. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนโครงการ จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.52%
3. เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 3 โครงการ 135.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.99%
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง จำนวน 4 โครงการ 20.12 ล้านบาท ร้อยละ 6.68%
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ 2.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69%
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2