ประชุมขับเคลื่อนโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนด้านทุนทางสังคม ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนด้านทุนทางสังคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมศรีลำดวน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยผู้แทนเครือข่าย อาทิ เครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ชมรมพัฒนาการอำเภอ ชมรมพัฒนากร
ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางและรายงานผลการดำเนินที่ผ่านมา ดังนี้
•การจัดทำโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อ 1) ขยายโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP ปี 2565 จำนวน 17,125 ครัวเรือน และ 2) จัดตั้งกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 กองทุน เป็นกองทุนทางสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันครัวเรือนผู้ยากไร้ และครัวเรือนเป้าหมายตกเกณฑ์ TPMAP จังหวัดศรีสะเกษ ครอบคลุมทุกครัวเรือน
•รายงานผลสำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนชุดลูกเสือ-เนตรนารีของเด็กนักเรียนในครัวเรือน TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้ ของจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 67 ราย
ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาการจัดทำโครงการกองทุนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย

  1. แนวทางการดำเนินงาน และการสมทบทุนฯ เบื้องต้นมีผู้ร่วมสมทบแจ้งความประสงค์เป็นเงินสนับสนุนเป็นทุนเริ่มต้น จำนวน 229,600 บาท อาทิ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ พ.ญ.สุทธาทิพย์ เจริญประเสริฐ เครือข่าย OTOP จังหวัดศรีสะเกษ ชมรมพัฒนาการอำเภอ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดศรีสะเกษ คณะขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ ฯลฯ รวมถึงแนวทางการเปิดบัญชีกองทุนฯ และเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ
  2. กิจกรรมแรกของกองทุนคือ การจัดพิธีมอบชุดลูกเสือ-เนตรนารี ให้แก่เด็กนักเรียนในครัวเรือน TPMAP ตกเกณฑ์มิติรายได้ จำนวน 67 ราย ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 06.00 น. ณ ลานโคปุระเกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะจัดทำต้นผ้าป่ากองทุนฯ และโต๊ะรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2