ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสร้างบ้านผู้ยากไร้ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1 พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ อาทิ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสมโภชน์ ธุวธารางกูร รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ผู้แทนจ่าจังหวัด เสมียนตราจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
โดยมีประเด็นพิจารณาร่วมกันให้ความช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และยากจน “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” จำนวน 12 ราย แบ่งออกเป็น สร้าง 10 ราย ซ่อม 2 ราย งบประมาณทั้งสิ้น 550,000 บาท : มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติ 11 ราย แบ่งออกเป็น สร้าง 9 ราย ซ่อม 2 ราย คิดเป็นเงิน 500,000 บาท
ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องของการช่วยเหลือสร้าง/ซ่อมบ้านผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และยากจน “เฮือนดี ๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อกฎหมายรองรับ อาทิ หนังสือยินยอมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ชัดเจน เนื่องจากผู้ยากไร้ส่วนใหญ่จะไม่มีที่อยู่อาศัยมั่นคง และไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง อาจจะเป็นที่ดินของญาติ ที่ดินมรดก ที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินส.ป.ก. ฯลฯ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาร้องเรียนทวงสิทธิ์ภายหลัง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2