พบปะและบรรยายพิเศษเพื่อถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พบปะและบรรยายพิเศษเพื่อถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส จังหวัดศรีสะเกษ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 10 ในปีพุทธศักราช 2565 มีพระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานในพิธี โดยมีรองเจ้าคณะภาค 10 พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ และเจ้าคณะอำเภอ ทั้ง 6 และคณะสงฆ์ร่วม
เจ้าคณะภาค 10 ร่วมกับเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 ประจำปี พ.ศ. 2565 ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย 25 อำเภอ แบ่งการประชุมเป็น 3 รุ่นๆละ 1 วัน ในวันนี้เป็นรุ่นที่ 1 มีจำนวน 6 อำเภอได้แก่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรารมย์อำเภอขุขันธ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอภูสิงห์ มีผู้เข้าประชุมรวมทั้งสิ้น จำนวน 492 รูป โดยได้นิมนต์และเจริญพรเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายถวายความรู้ และ ถวายความรู้พิเศษแก่พระสังฆาธิการดังกล่าว ณ ศูนย์การคณะสงฆ์ภาค 10 บ้านสร้างมิ่ง ตำบลสร้างเรือน อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2