ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว (หัวหน้าคณะเดินทาง) และคณะ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา โดยมี พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการท่องเที่ยว (หัวหน้าคณะเดินทาง) และคณะ กำหนดรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ” มีประเด็นสำคัญ ดังนี้
– การขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษเชื่อมโยงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
– แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
– แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
– การดำเนินการด้านการตลาดที่ผ่านมา
– การส่งเสริมการท่องเที่ยวการตลาดในอนาคต
– นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นหรือน่าสนใจในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
– การดำเนินงานของภาคเอกชนที่ผ่านมา
– แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านการท่องเที่ยว
– การสนับสนุนการดำเนินการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
– แนวทางการส่งเสริมวัฒนธรรมชนเผ่าในจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
– การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่นของจังหวัดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว
โดยมี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ รองนายก อบจ. ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 (อุบลราชธานี) ผู้แทนประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด เข้าร่วม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2