ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1
พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด อัยการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนจัดหางานจังหวัด ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ one home ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นำโดยนางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ และผู้ทรงคุณวุฒิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ประธานมูลนิธิรักษ์ไทย
ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดประจำปี 2565, สถานการณ์การค้ามนุษย์ (TIP Report 2022), ประกาศหลักเกณฑ์ แผนปฏิบัติว่าด้วยการกลไกการส่งต่อระดับชาติฯ ของคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ และคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามค้ามนุษย์ รวมถึงคำแนะนำของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. 2565 ตลอดจนแจ้งผลการคัดแยกผู้เสียหายกรณีที่ทีมสหวิชาชีพป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และการดำเนินการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยมีผู้เป็นธุระจัดหาเพื่อการค้าบริการทางเพศ สุดท้ายได้ชี้แจงแผนการตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง แต่งตั้งชุดตรวจบูรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดศรีสะเกษ
ทั้งนี้การประชุมวันนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณา(ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : มติเห็นชอบแผนปฏิบัติฯ ตามที่เสนอให้แต่ละหน่วยงานจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อส่งต่อข้อมูลรายละเอียดโครงการให้ส่วนกลางพิจารณาเห็นชอบอนุมัติงบประมาณต่อไป

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2