ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2565 มีวาระเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ พ.ศ. 2566-2570 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรอบระยะเวลาการดำเนินการ
2. พิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (พ.ศ. 2566-2570) และคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3. พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. พิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายค่าควบคุมงาน โครงการเพิ่มศักยภาพความเข้มแข็งและยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ำ กิจกรรม เพิ่มศักยภาพแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร รายการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบกักเก็บลำห้วยคล้า ระยะที่ 1 ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
5. พิจารณาการใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6. การพิจารณาการบริหารจัดการทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี/หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2