พิธีเปิดกิจกรรม “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โถงชั้น 1 โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 (อุบลราชธานี) ประสานความร่วมมือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตำบลน้ำคำ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และดูแลรักษาคุณภาพน้ำ ห้วยสำราญ ภายใต้โครงการ “ปวงประชาร่วมใจ คืนน้ำใสให้แผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมวันนี้ เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในห้วยสำราญ ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมการใช้น้ำหมักชีวภาพ และอีเอ็มบอลบำบัดน้ำเสียร่วมกับการใช้กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ กิจกรรมทำความสะอาดและปลูกหญ้าแฝกริมห้วยสำราญ กิจกรรมเยี่ยมชมสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติห้วยสำราญ กิจกรรมนิทรรศการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ การให้คำปรึกษาในการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและจัดการคุณภาพน้ำห้วยสำราญ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำด้วยการส่งเสริมและผลักดันให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนในพื้นที่ ควบคู่กับการมีระบบการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการสร้างกลไกลดของเสีย ณ แหล่งกำเนิดผ่านการสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการน้ำเสียเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในชุมชนให้ดีขึ้น
ในวันนี้มีนายประเดิม ภาคแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 12 อุบลราชธานีกล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ยุติธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้แทนหน่วยงานราชการต่าง ๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และภาคประชาชน ร่วมพิธิเปิดและเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2