ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “แว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ”

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการ “แว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ณ ห้องประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดจัดงานในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมีนางรัมภาภรณ์ วรรคสังข์ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
โครงการแว่นตาผู้สูงอายุในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ของกรมการพัฒาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย และห้างแว่นท็อปเจริญ กอรปกับนโยบายรัฐบาล ในการขจัดความยากจน แก้ไขปัญหาความขัดสน ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป ที่อยู่ในสภาวะยากลำบากหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล มีภาระในการเลี้ยงดูเด็กและประสบปัญหาด้านสายตาให้ได้รับแว่นตาให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดจนประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง ให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2