เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ เกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าข้าวและพริก ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ ประเด็นวาระ เกษตรบูรณาการ ชนิดสินค้าข้าวและพริก ครั้งที่ 3/2565 โดยมีประเด็นหารือประกอบด้วย
1. สถานการณ์การผลิตข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2565/66
2. สถานการณ์การผลิตพริกของจังหวัดศรีสะเกษ ปีเพาะปลูก 2565/66
3. ปัญหาการผลิตข้าวและแนวทางแก้ไข
4. แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตพริก
5. แนวทางการสร้างแบรนด์และการสร้างอัตลักษ์ให้กับสินค้าข้าวและพริกของจังหวัดศรีสะเกษ
6. กำหนดการลงพื้นที่ออกตรวจติดตามการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ”เกษตรบูรณาการ” ชนิดสินค้าพริก
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เกษตรจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ รองประธานหอการค้าจังหวัด ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารส่งเสริมเกษตรอินทรีย์วิถีศรีสะเกษ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2