ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565
การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณาและขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล อาทิเช่น แต่งตั้ง โอน ย้าย ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นคณะกรรมการดังกล่าวเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2