ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 27 กรกฏาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 7/2565
คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณากรณีทั้งสิ้น 7 ราย ดังนี้ กรณีผู้เสียหาย จำนวน 7 ราย

  1. พิจารณาให้งดจ่าย 1 ราย
  2. พิจารณาให้จ่าย 5 ราย
  3. พิจารณาชลอ 1 ราย
    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 171,045 บาท
    เป็นไปตามพระบัญญัติค่าตอบแทนฯ พ.ศ 2544
    โดยมีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายการบังคับคดีจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนประธานสภาทนายความจังหวัด ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการฯ ร่วมกันประชุมพิจารณาดังกล่าว ณ ห้องประชุมยุติธรรมธำรงสุขสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2