ประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ดำเนินโครงการถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตลอดจนให้การใช้จ่ายงบประมาณฯ บรรลุเป้าหมายตามที่รัฐบาลกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยจังหวัดศรีสะเกษได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ จำนวน 69 โครงการ งบประมาณ 116,395,500 บาท
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด รก.หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ คลังจังหวัดศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2