ประชุม คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเพิ่มเติม รอบบัญชี พ.ศ. 2559-2562 ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ กรณีแบ่งแยกใหม่/ตกหล่น จำนวน 10,921 แปลง และยกเลิกราคาประเมินที่ดินเดิม(แปลงคง) จำนวน 3,386 แปลง
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนปลัดจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนสรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ชั่น 2

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2