เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงยั่งยืน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 5,000 ต้น
2. กิจกรรมปล่อยไก่ป่า จำนวน 10 ตัว
3. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม
ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในแนวชายแดน พร้อมทั้งเป็นผู้แทน มอบสิ่งของเครื่อง อุปโภคบริโภค หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และสิ่งของใช้จำเป็น แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย มี พระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์(ธ) เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา นายอำเภอภูสิงห์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอภูสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 9 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าหน่วยรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา ผู้บังคับหน่วยทหารพรานที่ 23 รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอภูสิงห์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 ชรบ. อพปร. อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมในกิจกรรม ณ แปลงปลูกป่าบริเวณฐานปฏิบัติการพลาญรถเขียว เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2