เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมศรีมะเกลือ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ หรือผู้แทน ประกอบด้วย นายณัฐวิชญ์ ศิริรัชฎชานันท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด นายสฤษฏ์ นาควารินทร์ ประธานหอการค้าจังหวัด นางสาวพรนภา ชาชุมพร ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด นางวาสิตา น้อยพรหม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด นายสุพิชัย หล่าสกุล ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบร่วมประชุมฯ
ที่ประชุมได้ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติจังหวัดศรีสะเกษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยครั้งนี้เป็นการประชุมพิจารณารับรองผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : ซึ่งผลการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สามารถดำเนินการผลผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ประชาชนในพื้นที่ ได้เกินเป้าหมายทุกหัวข้อ ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้
1. การฟื้นฟูผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรับการเปิดประเทศในปี 2565
2. การพัฒนาทักษะอาชีพและการจัดหาตำแหน่งงานใหม่เพื่อความพร้อมต่อความต้องการ
3. ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19 แบบเชิงรุก
4. ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New normal เพื่อใช้ชีวิตกับโควิด-19 ในระยะยาว
5. การบริหารจัดการควบคุมแรงงานต่างด้าว
6. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีของไทย
7. การปราบปรามทุจริตและความโปร่งใสของรัฐ
นอกจากนี้คณะอนุกรรมการฯ ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ยกตัวอย่าง ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษ ทั้งงานประเพณีประจำปี งานแข่งขันกีฬา/ปฏิทินกีฬาระดับประเทศ/นานาชาติ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัด ฯลฯ ด้วยการจัดทำปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปีของจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนวาระจังหวัด 10+1 ผ่านการสื่อสารช่องทางกลุ่มออนไลน์ (Line) หน่วยงานระดับจังหวัด เพื่อช่วยให้ง่ายต่อการสื่อสารข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ระหว่างกันสำหรับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สนับสนุนวาระขับเคลื่อนจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย สร้างกระแสการรับรู้ของจังหวัดให้ภายนอกรู้จักมากยิ่งขึ้น และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2