เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการคุ้มครองจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ชั้น 1
ซึ่งคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมนัสวี เปาอินทร์ อัยการจังหวัด นายวิชัย เลิศภัทรนันท์ แรงงานจังหวัด ผู้แทนศาลเยาวชน ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้แทนนายกองค์การบริการส่วนจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด ตลอดจนผู้มีประสบการณ์ในวิชาชีพต่าง ๆ อาทิ ครู สังคมสงเคราะห์ กฎหมาย จิตวิทยา แพทย์ ด้านเด็ก เป็นต้น และนางพรทิพย์ นิธิโพธิพงศ์ รักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานทุกคน
ที่ประชุมได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด และการเตรียมความพร้อมด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องหาว่ากระทำผิดแต่อายุไม่ถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา (ตามมาตรา 74) ตลอดจนรายงานสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็ก และผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กของจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2565 พร้อมอธิบายตัวชี้วัดในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดและคณะกรรมการคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหานครประจำปี 2564-2565
ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้ร่วมพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน ดังนี้
• การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กในจังหวัดศรีสะเกษ 3 ลำดับแรก (จากข้อมูลสถานการณ์ด้านการคุ้มครองเด็ก ปี 2564) ได้แก่ ลำดับที่ 1 ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ลำดับที่ 2 ปัญหายาเสพติด และลำดับที่ 3 ปัญหาเด็กในครอบครัวยากจน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานภาพรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาแต่ละด้านให้ที่ประชุมรับทราบ
ที่ประชุมฯ เห็นชอบตามที่เสนอปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กในจังหวัดศรีสะเกษ 3 ลำดับแรก
• การวางแผนช่วยเหลือแบบบูรณาการในกลุ่มเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาจากการติดตามผ่านโครงการพาน้องกลับมาเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่ประชุมฯ ได้รายงานแผนการช่วยเหลือฯ ต่อคณะกรรมการฯ อาทิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีเป้าหมายช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาให้กลับเข้ามาศึกษาต่อในระบบ, สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด มีการช่วยเหลือให้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้ว ไม่ได้ศึกษาต่อ หลักสูตรระยะสั้น ยกตัวอย่าง งานช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ฯลฯ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีแนวทางการช่วยเหลือ ติดตาม เยี่ยมเยียน เยียวยาเงินสงเคราะห์ และส่งเสริมการฝึกอาชีพกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น
• การดำเนินงานของหน่วยงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ตามตัวชี้วัดในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด ปี 2564 – 2565 : ที่ประชุมฯ เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลผลการดำเนินงานคุ้มครองเด็ก ปี 2565 ส่งกลับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ภายใน 20 ตุลาคม 2565

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2