ร่วมรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 – 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดศรีสะเกษ” ประจำปี พ.ศ. 2565 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีกรอบการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการฯ จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง คือการลดปริมาณขยะและการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง กลางทาง คือการจัดทำระบบเก็บและขน อย่างมีประสิทธิภาพ และปลายทาง คือขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยใช้หลักการ 3 ช : ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือ 3RS : Reduce Reuse และ Recycle โดยการประกวด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านการกลั่นกรองเข้ามารับการตรวจประเมินเพื่อรับรางวัลจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สกลนคร และยโสธร
คณะกรรมการตรวจประเมินประกอบด้วย นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และคณะอนุกรรมการตรวจประเมินฯ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
โดยมี พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนนายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนนายก อบจ. หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน YEC ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาคประชาสังคม ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องร่วมนำเสนอผลงาน ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2