ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ผ่านระบบ Video Conference มีนายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุม
โดยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 นำเสนอโดย นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร และ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ปี 2566 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 301.39 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้
1. การส่งเสริมเกษตรสร้างมูลค่า 5 โครงการ 42.88 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.23
2. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุนโครงการ 95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.52
3. เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 3 โครงการ 135.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.99
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม และความมั่นคง 4 โครงการ 20.12 ล้านบาท ร้อยละ 6.68
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ 2.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.69
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า ร่วม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2