เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัด และคณะกรรมการฯ เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัด และคณะกรรมการฯ เครือข่าย ทสม. ระดับจังหวัด และกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมศรีลำดวน โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ
ที่ประชุมได้ชี้แจงกรอบแนวทางการพัฒนา /การสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย ทสม. จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี พ.ศ. 2565 ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการเฝ้าระวังและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการที่ผ่านมาของเครือข่าย ทสม.ในจังหวัด รวมถึงปฏิทินการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณนี้
ส่วนประเด็นพิจารณาที่ประชุมได้ร่วมพิจารณ และมีมติเห็นชอบอนุมัติ : แผนงาน/กิจกรรม เครือข่าย ทสม. ของแต่ละอำเภอ โดยรับฟังการนำเสนอประกอบการพิจารณาด้วยเอกสารประกอบ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อแผนงาน/กิจกรรมที่จะขอสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนงาน/กิจกรรมมีการดำเนินการที่ครอบคลุมรอบด้านตามวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิผล และสมประโยชน์แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ในการนี้ประธานฯ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับเครือข่าย ทสม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชน ในการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทต่าง ๆ ทั้งผลการคัดเลือก ทสม./ เครือข่าย ทสม.ดีเด่น การประกวดโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)/ โรงเรียนปลอดขยะ (Zrero Waste School) และองค์กรปกครองท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนชุมชนในการดำเนินการโครงการฯ นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมบูทนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ อาทิ กองทุนขยะเพื่อชีวิต บ้านเกิ้ง หมู่ที่ 6 อำเภอศิลาลาด, การลดขยะมูลฝอยด้วยขวดพลาสติก (ไม้กวาด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย, เส้นทางการจัดการขยะเทศบาลตำบลขุนหาญ (ตระกร้า/กระเป๋า/หมวก จากระป๋องเบียร์/
ล็อกตารี่ และซองกาแฟ) และเครือข่าย ทสม. ตำบลกฤษณส อำเภอขุขันธ์ เป็นต้น
การประชุมฯ ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายธานนท์ โสภิตชา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีพัฒนามี่ดินศรีสะเกษ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 อุบลราชธานี ศูนย์ป่าไม้จังหวัด ตลอดจนสมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัด และคณะกรรมการฯ เครือข่าย ทสม.ระดับจังหวัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2