เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (ตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (ตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลในการแก้ไขปัญหา
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ เป็นผู้นำชุมชนและราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จำนวน 81 คน ซึ่งมีการฝึกยุทธวิธี

  1. การใช้อาวุธปืนลูกซอง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดมนหมู่บ้าน การค้นยานพาหนะและบุคคล
  2. การจับกุมผู้กระทำความผิดและท่าบุคคลมือเปล่า ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รักษาความสงบเรียบร้อย การให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
    โดยมีป้องกันจังหวัดแทนปลัดจังหวัด ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร) ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด ผู้แทนแรงงานจังหวัด ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองศรีสะเกษ หัวหน้าผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด คณะครูฝึกและวิทยากร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2