สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 – 17.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทรงรับไว้ในโครงการตามพระราชดำริ ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปี 2557
ในการนี้ทรงติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามโครงการตามพระราชดำริของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 9 โรงเรียน มีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดกิจกรรมการพัฒนาครู และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแหล่งน้ำของโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยกรมชลประทาน
จากนั้น ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ดังนี้
– กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
– กิจกรรมห้องพยาบาล
– กิจกรรมห้องสมุด
– การสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง จำนวนเต็ม
– การสาธิตการสอนแผนกธรรม ในรายวิชาพุทธประวัติ ระดับชั้นนักธรรมตรี เรื่อง เทวทูตทั้ง 4
– ห้องสาธิตการสอนแผนกบาลี ในรายวิชาไวยากรณ์ ระดับชั้นประโยค 1-2 เรื่อง นาม
– ทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะหลวงพ่อมหาสำเร็จ
– กิจกรรมการเทศนาภาษากูย เรื่อง ความกตัญญู
– กิจกรรมการตัดเย็บผ้าบริขารสำหรับพระภิกษุสามเณร
– กิจกรรมทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว
– กิจกรรมการทำสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร
– กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์เครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5
– เสด็จฯ ไปทรงปลูกต้นมะเดื่อ (ต้นไม้ประจำอำเภออุทุมพรพิสัย) จำนวน 1 ต้น และทรงเยี่ยมราษฎร
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายเชิดพันธุ์ อุปนิสากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดศรีสะเกษ นายสุนทร จันทร์ฉิ้น ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ พลตรีสาธิต เกิดโภค ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พันตำรวจเอก สาโรช ขวัญบุญจันทร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ(ท) หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวอำเภออุทุมพรพิสัย เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2