เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม หรือสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพื้นที่อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลังคาเรือน ดังนี้
• นางอรอนงค์ สุพรรณ์ บ้านเลขที่ 100 หมู่ที่ 18 ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีฐานะยากจน และครอบครัวมีผู้พิการทั้ง บิดา มารดา และบุตรชาย 2 คน จึงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ต้องดูแลช่วยเหลือผู้พิการ
การดำเนินกิจกรรมวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ รวมถึงนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ดําเนินโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน ฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สําคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิตมนุษย์
ซึ่งได้รับได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม รวมถึงแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในครัวเรือนที่ขาดเหลือจากหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ งบประมาณจากผู้บริจาค จำนวน 89,650 บาท เจ้าของบ้านสมทบ จำนวน 36,961 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  126,611  บาท
ในการนี้ นายสรสาสน์ สีเพ็ง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 3 และ 14 และหน่วยงานราชการระดับต่างๆ ของจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ อาทิ นางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ one home ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาการจังหวัด รวมถึงนายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นายอำเภอไพรบึง และส่วนราชการที่ทำการปกครองอำเภอไพรบึง พัฒนาการอำเภอไพรบึง เกษตรอำเภอไพรบึง ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สาขาไพรบึง สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาไพรบึง นายกเทศบาลตำบลไพรบึง ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกคน ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านและมอบความช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่รับมอบบ้าน ประกอบด้วย ถุงยังชีพ (บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค) หม้อหุงข้าว พัดลม ผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ชุดกิ๊ฟเซ็ตป้องกันโควิด-19 และน้ำดื่ม เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ ตลอดจนเงินสงเคราะห์ ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2