ร่วมพิธีปิดโครงการธรรมสัญจร 16 ตำบล 17 แห่ง ปีที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีปิดโครงการธรรมสัญจร 16 ตำบล 17 แห่ง ปีที่ 10 ประจำปีพุทธศักราช 2565 ด้วยคณะสงฆ์อำเภอกันทรารมยั จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยอำเภอกันทรารมย์ ได้มีมติเห็นชอบแผนดำเนินงานโครงการฯ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานของพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ พระนักเผยแผ่ ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่งเสริมกิจกรรมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ทั้ง 8 ด้าน และส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมในสังคมไทย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เป้าหมายคือ พระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชน คณะครู-นักเรียน พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและฝ่ายท้องถิ่นในเขตอำเภอกันทรารมย์
การจัดกิจกรรมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยได้รับความเมตตาจาก พระราชกิตติรังสี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงาน มีนายอำเภอกันทรารมย์ ผกก.สภ.กันทรารมย์ แขกผู้มีเกียรติ พระภิกษุสามเณร พุทธศาสนิกชน คณะครู-นักเรียน ผู้ปกครองท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนร่วมพิธีปิด ณ วัดกันทรารมย์ ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2