ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2565 รอบที่ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting โดยมีวาระสำคัญดังนี้
1. การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
2. การจัดการสิ่งแวดล้อมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)
3. การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์
4. การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของเศรษฐกิจฐานราก
การประชุมฯ ได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
โดยมี นางสุมิตรา อติศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 และคณะ มีที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีภาคประชาชน และผู้แทนภาคหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมและชี้แจงโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2