ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 2

วันที่ 18-19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายคำพอง วรรณวัฒิ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นายวินัย สุระชาติ และนายจักรกฤษณ์ ถาวร กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีศรีสะเกษ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก รุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ สื่อสารสร้างความเข้าใจข้อมูลและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อสร้างความสัมพันธ์/เชื่อมโยงเครือข่ายพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
โดยมี นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และนโยบายรัฐบาล” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ และมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “โอกาสทางการตลาดการสร้างรายได้และทบทวน Case study” และหัวข้ออื่นๆ ดังนี้
– การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดย นายประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
– บทบาทบริษัทประชารัฐฯ กับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม โดย นางภาวินี ไชยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
– เสวนาทางการตลาดแนวโน้มธุรกิจค้าปลีกเชื่อมโยงโอกาสทางการตลาดและกิจกรรม “ประชารัฐ Market” โดย ตัวแทน Retail/OTOP Trader
– แนวทางการปรับตัวให้เข้ากับธุรกิจค้าปลีกและประเด็นถามตอบโดยนางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และที่ปรึกษา บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ด้านการพัฒนาสินค้าชุมชน
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้นำผลิตภัณฑ์พร้อมกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ (Story Telling) อาทิ กาแฟโรบัสตาศรีสะเกษ ผ้าทอเบญจศรี ชาหอมแดง สติ๊กเกอร์หอมแดง หอม กระเทียม และผลิตภัณฑ์แปรรูปหอม/กระเทียม ฯลฯ ที่ผ่านการพัฒนาภายใต้ 5 กระบวนงาน มาร่วมกิจกรรม “ประชารัฐ Market” เพื่อแลกเปลี่ยน เชื่อมโยงทางการตลาดกับตัวแทนกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2