รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 3 การตรวจประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ประจำปี พ.ศ. 2565
คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบ นายไมตรี อินทุสุต ประธานการตรวจประเมินฯ พร้อมด้วยนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ และนายชัยยุทธ กมลศิริสกุล ผู้ตรวจประเมินฯ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
โดยการตรวจประเมินรางวัลขั้นที่ 3 (การตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ของจังหวัดศรีสะเกษ แบ่งเป็น 2 ช่วง
ภาคเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น. การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม การนำเสนอวีดิทัศน์ และนิทรรศการ ดังนี้
– นิทรรศการวาระเกษตรบูรณาการ(ทุเรียน)
– นิทรรศการคนศรีสะเกษสุขภาพดี
– นิทรรศการการพัฒนาผ้าทออัตลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
– นิทรรศการหอมแดง กาแฟโรบัสต้า
ภาคบ่าย เวลา 13.30 – 16.30 น. การประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 การนำเสนอวีดิทัศน์ และนิทรรศการ ดังนี้ – นิทรรศการ Big Data Sisaket – นิทรรศการ Smart Hospital – นิทรรศการสมุนไพรส่งเสริมอาชีพและรายได้เกษตรกร – นิทรรศการการบริหารจัดการน้ำ – นิทรรศการ BCG อุตสาหกรรมโคเนื้อแบบครบวงจร Sisaket King of Cows โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้อำนวยการกองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ททท.) ที่ปรึกษาเกษตรบูรณาการด้านนวัตกรรม ธรรมาภิบาลจังหวัด ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการจังหวัด คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการน้ำ ผู้แทนเกษตรกร ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมวิเศษสิงหนาท อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2