เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 226 นางหนม งอมสงัด อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 113 บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 2 ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวไม่มั่นคงแข็งแรง หลังคาบ้านมุงสังกะสี ผนังบ้านเป็นสังกะสีผุพัง ประกอบอาชีพค้าขาย(ขายใบพลูได้รับเงินวันละ 20-60 บาท) โดยมีรายได้หลักมาจากเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 700 บาท
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 9,300 บาท รวมทั้งสิ้น 59,300 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด อำเภอน้ำเกลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งได้จัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม ได้จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
โดยครอบครัวนี้เป็นเป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด นายอำเภอพยุห์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แรงงานจังหวัด คลังจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการ.สวท.จังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำเกลี้ยง จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านหนองหว้า ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2