เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้น เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียว และเป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วย
1. กิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรแก่นักเรียน
2. กิจกรรมปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ำ
3. กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 5,000 ต้น โดยปลูกในบริเวณพื้นที่โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา และแจกจ่ายให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอวังหิน
โดยมี นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการ สวท. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัด ผู้แทนนายอำเภอวังหิน หัวหน้าส่วนราชการอำเภอวังหิน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 อสม. ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และประชาชนชาวอำเภอวังหิน ร่วมในกิจกรรม ณ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2