เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานสถิติจังหวัดร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียมอี) และองค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ได้จัดทำโครงการนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เรียนรู้เทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการใช้งานในปัจจุบัน ทำให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สามารถใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ บนมือถือ ได้อย่างรู้เท่าทันภัยออนไลน์และป้องกันตนเองจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์ แล้วยังมีความรู้ด้านศูนย์รับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212OCC และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย เป็นการสร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งผลให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30 คน
โดยมีสถิติจังหวัด นายมณเฑียร เหลืองเดชานุรักษ์ กล่าวรายงาน และนางสมพิศ สังข์สุวรรณ ผู้อำนวยโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเจียงอี) นางธนิดา วังขันธ์ รองปลัดเทศบาลเมืองศรีสะเกษ ตลอดจนวิทยากร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสนับสนุนงบประมาณ สถานที่และวิทยากรอบรมครั้งนี้

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2