เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ครั้งที่ 3/2565 เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและข้อมูลในพื้นที่ให้ตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูล โดยกลุ่มเป้าหมายจากระบบ TPMAP ปี 2565 จำนวน 5 มิติ ได้แก่
1) มิติสุขภาพ 4,316 ปัญหา
2) มิติความเป็นอยู่ 3,396 ปัญหา
3) มิติการศึกษา 5,744 ปัญหา
4) มิติรายได้ 5,376 ปัญหา
5) มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 71 ปัญหา
จังหวัดศรีสะเกษ มีครัวเรือนยากจนเป้าหมาย (เป้าตั้งต้น) จำนวน 15,251 ครัวเรือน ได้ดำเนินการจำแนกครัวเรือนโดยทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือน วิเคราะห์ครัวเรือนตามหลัก 4 ท. (ทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากร ทางออก) และบันทึกในระบบ TPMAP Logbook ผลการจำแนกและจัดทำแผนพัฒนาครัวเรือน พบครัวเรือนใหม่ Exclusion Error จำนวน 1,882 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.34 เป็นครัวเรือนเป้าหมาย (เป้าตั้งต้น + Exclusion Error) จำนวน 17,119 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 112.25 ของครัวเรือนตั้งต้น
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอทุกอำเภอ พัฒนาอำเภอทุกอำเภอ คณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนฯ (ศจพ.จ.) และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2