เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (ตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (ตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กิจกรรมที่ 2 และอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลในการแก้ไขปัญหา
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ เป็นผู้นำชุมชนและราษฎรที่มีจิตอาสาในพื้นที่ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จำนวน 80 คน ซึ่งมีการฝึกยุทธวิธี

  1. การใช้อาวุธปืนลูกซอง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดมนหมู่บ้าน การค้นยานพาหนะและบุคคล
  2. การจับกุมผู้กระทำความผิดและท่าบุคคลมือเปล่า ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รักษาความสงบเรียบร้อย การให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
    โดยมีนายปรีชา ส่งเสริม หัวหน้าผู้ประสานงาน ศอ.ปส.จ.ศกเป็นผู้แทนปลัดจังหวัด นายบุญชอบ พวงจำปา ปลัดอาวุโสแทนนายอำเภอกันทรารมย์ นางบุญเรือน คูณทวี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกันทรารมย์ ผู้แทนจัดหางานจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอีปาด ผู้แทนพัฒนาการอำเภอ คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ หอประชุมโรงเรียนประสานมิตรวิทยา ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2