ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะเข้าชี้แจงงบประมาณกลุ่มจังหวัด /จังหวัด ปี 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และคณะเข้าชี้แจงงบประมาณกลุ่มจังหวัด /จังหวัด ปี 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สภาผู้แทนราษฎร
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ ผู้แทน ผอ.ทางหลวงชนบท ผอ.แขวงทางหลวงที่ 2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงงบประมาณฯ ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ CB 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2