พิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัตนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมหรือสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย ครบ 66 ปี ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ในพื้นที่อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 หลังคาเรือน ดังนี้
• นางสาวบุญเติม ศรียงยศ อายุ 43 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 15 บ้านโคกวัด หมู่ที่ ๓ ตําบลโคกจาน อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง มีฐานะยากจน และเป็นผู้พิการด้านจิตใจไม่สามารถประกอบอาชีพได้
การดำเนินกิจกรรมวันนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสอดคล้องนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ รวมถึงนโยบายจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้ดําเนินโครงการ “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษไม่ทิ้งกัน ฉลอง 238 ปี ศรีสะเกษ” เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงถาวร ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่สําคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิตมนุษย์
ซึ่งเทศบาลตำบลโคกจานได้ดําเนินการสนับสนุนและจัดหางบประมาณ เพื่อใช้ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่ เพื่อยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดงานส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ และประเพณีสงกรานต์ ประจําปี 2565 จึงได้ดําเนินการสํารวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่ผ่านกระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชน
โดยมีหน่วยงานราชการระดับต่างๆ ผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ อาทิ คณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย เกษตรอำเภออุทุมพรพิสัย ผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สาขาอุทุมพรพิสัย สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาอุทุมพรพิสัย นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองทุนลดความเหลื่อมล้ำอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบบ้านและมอบความช่วยเหลือครอบครัวราษฎรที่รับมอบบ้าน ประกอบด้วย ถุงยังชีพ (บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค) หม้อหุงข้าว พัดลม ผ้าห่ม ที่นอน หมอน มุ้ง ชุดกิ๊ฟเซ็ตป้องกันโควิด-19 และน้ำดื่ม เมล็ดพันธุ์ต้นไม้ต่าง ๆ ตลอดจนเงินสงเคราะห์ นอกจากนี้สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดได้มอบไม้เท้าก้านร่ม จำนวน 10 อัน ให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้สำหรับช่วยประคับประคองการเดิน การทรงตัว หรือการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันได้สะดวกส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการภายใต้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2