เปิดงานการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะประจำปี 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานการจัดงานเทศกาลข้าวโพดหวานทุเรียนภูเขาไฟและของดีศรีรัตนะประจำปี 2565
อำเภอศรีรัตนะเป็นหนึ่งในกลุ่มอำเภอที่มีศักยภาพในการผลิตข้าวพืชสวนพืชไร่โดยเฉพาะข้าวโพดหวานและทุเรียนภูเขาไฟ ซึ่งเป็นพืชที่สำคัญและคิดเป็นมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรรวมของอำเภอศรีรัตนะโดยประมาณกว่า 60,000,000 บาท โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดตลอดปี โดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความสนใจในการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามความต้องการของตลาด
  2. ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้างผลผลิตโดยอาศัยตลาดนำการผลิตกระตุ้นให้เกิดการผลิตการตลาดหมุนเวียนอย่างครบวงจรส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมูลค่า
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนและอำเภอให้ปรากฏแก่สายตาและความรับรู้ของมหาชนเป็นการสร้างงานและสร้างรายได้ให้มีศักยภาพมากขึ้น
  4. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
    โดยมีนางมัลลิกา เกษกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีรัตนะ ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสะเกษ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตอำเภอศรีรัตนะ หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ที่ว่าการอำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2