พิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (ตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย กิจกรรมขับเคลื่อนงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดพื้นที่วิกฤติ ตำบลมั่นคง (ตามรูปแบบเขินโมเดล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ รุ่นที่ 6
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและใช้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ตำบลในการแก้ไขปัญหา
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เฝ้าระวังยามในพื้นที่วิกฤติ เป็นผู้นำชุมชนและราษฎรอาสาสมัครในพื้นที่ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทันจำนวน 82 คน ซึ่งมีการฝึกยุทธวิธี

  1. การใช้อาวุธปืนลูกซอง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดมนหมู่บ้าน การค้นยานพาหนะและบุคคล
  2. การจับกุมผู้กระทำความผิดและท่าบุคคลมือเปล่า ตลอดจนการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน รักษาความสงบเรียบร้อย การให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
    โดยมีป้องกันจังหวัดเป็นผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา ผู้แทนนายอำเภอห้วยทับทัน จ่าจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมดังกล่าว ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 2 อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2