เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซม สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และโครงการสร้าง/ซ่อมบ้านให้ผู้ขาดโอกาส “เฮือนดีๆ ศรีสะเกษ ไม่ทิ้งกัน” เนื่องในงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 2 หลัง ดังนี้
1. บ้านหลังที่ 227 นางสาวปัด โสผล อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 214 บ้านละเอาะ หมู่ที่ 1 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
สภาพปัญหา : บ้านหลังเดิมไม่มั่นคงแข็งแรง ผนังไม้เก่า หลังคาสังกะสีผุพัง เป็นผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง ไม่มีครอบครัว พิการทางการได้ยิน
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 50,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุก่อสร้างเพิ่มเติมจำนวน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 53,000 บาท ก่อสร้างโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
2. บ้านหลังที่ 243 นายตี๋ โสผล อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 83 บ้านแวด หมู่ที่ 3 ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง
สภาพปัญหา : บ้านไม้ชั้นเดียว สภาพทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัย อาศัยอยู่กับภรรยาเป็นผู้ป่วยติดเตียง ประกอบอาชีพทำนา รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุน 238 ปี จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 25,000 บาท และการสนับสนุนเพิ่มเติมจากส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน พร้อมวัสดุเพิ่มเติม ทำการซ่อมแซมโดยการสละแรงงาน อปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาในพื้นที่
มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเครื่องใช้จำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ชมรมนุ่งผ้าไทยใส่บาตร หน่วยงาน One Home สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด อำเภอน้ำเกลี้ยง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ ให้แก่ครอบครัวของราษฎรรายดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำรงชีพต่อไป
ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษดำเนินการสำรวจข้อมูลผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งจัดเก็บข้อมูลในระบบ TPmap และการสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และบันทึกข้อมูลในระบบ thai QM โดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วน อำเภอ และภาคประชาสังคม จัดทำโครงการซ่อม/สร้างบ้านผู้ยากไร้ ฯลฯ เป็นการดำเนินการแก้ไขปัญหาในมิติด้านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ซึ่งทั้ง 2 ครอบครัวเป็เป้าหมายใน TPmap ด้วย
โดยมี นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอำเภอน้ำเกลี้ยง พัฒนาการจังหวัด แรงงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด คลังจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ผู้แทนเกษตรจังหวัด ผู้แทนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ผู้แทน ผอ.สวท.จังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ นายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอน้ำเกลี้ยง จิตอาสาพระราชทาน ผู้บริหาร อปท. ผู้ปกครองท้องที่ อสม. อพปร. ชรบ. ผรส. เข้าร่วมพิธี ณ บ้านละเอาะ และบ้านแวด ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2