ประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ จังหวัดศรีสะเกษ (คพร.จังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายสำรวย เกษกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐ จังหวัดศรีสะเกษ (คพร.จังหวัดศรีสะเกษ) ครั้งที่ 2/2565 ที่ประชุมได้พิจารณาในกรณีตามประเด็นดังนี้ การพิสูจน์สิทธิในที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง ป่ามะขามใหญ่ ตำบลใจดีและตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ กรณีการแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิในท้องที่ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 17 ตำบลหนองแคและหมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล และกรณีขอคัดค้านมติคณะอนุกรรมการฯเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์แปลงโนนป่ายาง อำเภอเมืองศรีสะเกษ
โดยมีผู้แทนอัยการจังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด นายอำเภอขุขันธ์ นายอำเภอราษีไศล ผู้แทนนายอำเภอเมืองศรีสะเกษ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ ผู้แทนปฎิรูปที่ดินจังหวัด ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 (อุบลฯ) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2