ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 – 12.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล
โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูง มอบนโยบายและข้อราชการสำคัญ
โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การป้องกันการประพฤติมิชอบในภาครัฐ
2. การสร้างการรับรู้แก่ประชาชนโดยผ่านกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และช่องทางต่างๆ
3. การให้บริการประชาชนผ่านกลไกศูนย์ดำรงธรรม
4. การจัดระเบียบสายไฟฟ้า
5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงการระงับเหตุต่างๆ
6. การขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ศจพ.)
7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
9. กำกับดูแลตามแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้ขับเคลื่อนตามนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
โดยมี นายสำรวย เกษกุล นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทุกอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2