ประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต จังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2565 มีประเด็นสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย
1. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการทุจริตของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ของจังหวัดศรีสะเกษ
3. สถิติเรื่องร้องเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ
4. ร่างแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2(พ.ศ.2566 – 2570)
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัด
6. การพิจารณากิจกรรม/โครงการ/มาตรการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2566 – 2570) ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
7. การพิจารณากิจกรรม/โครงการ/มาตรการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2566 – 2570) ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวอภินัทธ์ พัฒนากรสิตานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารองค์กรเอกชน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมจังหวัด ผู้แทนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ติดต่อสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
Translate »
img-highlight-1
img-highlight-2